1. White Mountain Peak (Mono County)

2. Whitney, Mount (Inyo and Tulare Counties)

3. Woodson, Mount (San Diego County)